Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin wypożyczenia rowerów

 1. Nadleśnictwo Grodziec zwane dalej Nadleśnictwem wypożycza rowery osobom fizycznym  i prawnym zwanym dalej wypożyczającym na podstawie Regulaminu.
 2. Wypożyczenie roweru następuje na podstawie  dokumentu  stwierdzającego  tożsamość Wypożyczającego.
 3. Warunkiem wypożyczenia rowerów kołowych jest pozostawienie dokumentu tożsamości w recepcji ośrodka oraz uregulowanie należności, za co najmniej 1 godzinę.
 4. Wypożyczenie rowerów odbywa się na podstawie wpisu do ewidencji wypożyczeń potwierdzonych podpisem Wypożyczającego, co jest równoznaczne z potwierdzeniem zaznajomienia się z regulaminem i przystaniem na jego warunki.
 5. Na okres wypożyczenia roweru zostaje zatrzymany depozyt w postaci jednego dokumentu tożsamości lub kaucja zwrotna w wysokości 900 zł
 6. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w terminie deklarowanym i opłaconym. Zwrot roweru po terminie opłaconym spowoduje pobranie dopłaty.
 7. Jeżeli pracownik wypożyczający rower  uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może mu odmówić wypożyczenia roweru.
 8. Za rower odpowiada osoba, która pozostawiła dokument tożsamości.
 9. Przed wyjazdem należy rower dokładnie sprawdzić i ewentualne uszkodzenia lub wady należy zgłosić pracownikowi wypożyczającemu rower.. Nie zgłoszone uszkodzenie będzie traktowane jako powstałe z winy ostatniego wypożyczającego rower.
 10. Nadleśnictwo  przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa
 11. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania
 12. W przypadku uszkodzenia roweru kołowego należy uiścić opłatę według cen na dany dzień
 13. Klient może odmówić zapłaty i przedstawić własną wycenę szkody. W przypadku braku porozumienia w sprawie kosztu naprawy roweru, zostaje sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę dla wniesienia sprawy do sądu konsumenckiego.
 14. W przypadku, gdy rower nie zostanie zwrócony w oznaczonym terminie do 1 doby zostanie to zgłoszone na policji.
 15. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu.
 16. Nadleśnictwo  zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu (roweru), według rachunków przedstawionych przez Nadleśnictwo
 17. Z wypożyczalni rowerów kołowych może korzystać wyłącznie osoba pełnoletnia
 18. Grupy zorganizowane biorące udział w zajęciach dydaktycznych w OEL ( zajęcia na rowerach)  nie ponoszą kosztów wypożyczenia roweru , jednakże uwzględniając wszystkie pozostałe warunki regulaminu. Kartę ewidencyjną wypożyczenia roweru podpisuje osoba odpowiedzialna za grupę.

19.Osoby niepełnoletnie mogą wypożyczać rowery pod opieką przynajmniej jednego dorosłego opiekuna posiadającego prawo do opieki..

20.Zabrania się:
•    korzystania z rowerów kołowych osobom nietrzeźwym
•    przebywania na niewypożyczonym rowerze kołowym
•    nieodpowiedniego użytkowania roweru kołowego, jazdy na rowerze bez  trzymania   kierownicy, akrobacji, rzucania rowerem, itp.
•    nie wolno na rower wsiadać więcej niż 1 osobie, każdy rower przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby
•    nie wolno jeździć po nierównych nawierzchniach oraz podjeżdżać pod krawężniki, ponieważ może to spowodować przebicie dętki.

 1. Wypożyczający zobowiązuje się do korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Opłaty za wypożyczenie roweru  liczone są wg cennika.
 3. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Nadleśnictwo  nie ponosi odpowiedzialności
 4. Opłaty za wypożyczenie roweru pobierana jest z góry gotówką za cały okres wypożyczenia. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu roweru, Nadleśnictwo  zastrzega sobie możliwość naliczania dodatkowej opłaty odpowiedniej do przekroczonego czasu wynajmu
 5. Opłaty za wypożyczenie roweru należy uiścić w kasie Nadleśnictwa w godzinach pracy Nadleśnictwa lub u pracownika obsługi Ośrodka Edukacji Leśnej w godzinach otwarcia Ośrodka Edukacji Leśnej.
 6. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania rowerów przez klienta.
 7. Pracownicy Lasów Państwowych za okazaniem legitymacji służbowej  uiszczają opłatę z 20% rabatem.
 8. W przypadku zagubienia kluczyka do zabezpieczenia roweru, klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty w wysokości 20 zł.

 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zaproszenie do składania ofert - "Dobre z Lasu"

Zaproszenie do składania ofert - "Dobre z Lasu"

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Andrzej Konieczny zaprasza do składania ofert na prowadzenie sklepu detalicznego „Dobre z Lasu” w następujących lokalizacjach: Poznań, Kalisz, Leszno, Konin (wybór Operatora).

Przedmiotem zaproszenia jest prowadzenie przez Oferenta we własnym imieniu i na własny rachunek, działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży detalicznej produktów pod marką „Dobre z Lasu”.

Okres prowadzenia sklepu detalicznego wynosi 3 lata od daty zawarcia umowy.

Ofertę można składać:

 • elektroniczne, przesyłając ofertę na adres e-mail: sekretariat@poznan.lasy.gov.pl
 • pocztą lub osobiście na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Gajowa 10, 60-959 Poznań

Ofertę należy złożyć w sposób określony jak wyżej, nie później niż do dnia 08.11.2021 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Zapraszającego).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2021 o godz. 8:30 w siedzibie Zapraszającego, w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań.

Zapraszający wymaga przed upływem terminu składania ofert wniesienia przez Oferenta wadium. Wadium wynosi 5000 zł i może być wnoszone wyłącznie w formie pieniężnej na rachunek bankowy Zapraszającego w Banku Ochrony Środowiska, Centrum Biznesowe w Poznaniu, ul. J. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań, nr rachunku: 79 1540 1056 2105 8312 9205 0007, z dopiskiem: "Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na prowadzenie sklepu detalicznego "Dobre z Lasu" .

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Ada Bończyk.

Tel. 61-668-44-88, e-mail: ada.bonczyk@poznan.lasy.gov.pl.

 

Szczegółowa treść zaproszenia, oferty i wzór umowy znajdują się załącznikach.