Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin korzystania ze szlaków pieszych

Regulamin
korzystania ze szlaków pieszych na terenie Nadleśnictwa Grodziec

 

1. Szlak pieszy Nadleśnictwa Grodziec przeznaczony jest do rekreacji i wypoczynku turystów.

2. Organizatorem turystyki pieszej na terenie Nadleśnictwa Grodziec nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na szlaku pieszym odpowiada organizator. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własny koszt i własną odpowiedzialność.

3. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody nadleśniczego Nadleśnictwa Grodziec oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.

4. Uprawianie turystyki pieszej dopuszcza się jedynie na wyznaczonych i oznakowanych drogach, trasach i na terenach ku temu przeznaczonych.

5. Oznakowanie szlaków pieszych stanowi emblemat na białym tle namalowany na pniach drzew i innych obiektach terenowych.

6. Znak czarnego wykrzyknika na białym tle w czarnej ramce ostrzega o zbliżaniu się do miejsca potencjalnie niebezpiecznego. Jest on umieszczany na skrzyżowaniach tras pieszych z innymi miejscami lub obiektami, w pobliżu których należy zachować szczególną ostrożność.

7. Szlak pieszy ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną ostrożność. Wzdłuż szlaku mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.

8. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.

9. Poruszanie się po szlaku pieszym jest dozwolone od świtu do zmroku.

10. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych szlaków.

11. Nadleśniczy może udzielić zgody grupom zorganizowanym na zorganizowanie imprez na terenie powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się wzdłuż szlaku pieszego, z zachowaniem przestrzegania zasad zakreślonych w treści wyrażonej zgody.

12. Zarówno poszczególne odcinki szlaku, jak i cały szlak mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, czerwoną chorągiewką lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.

13. Należy pamiętać, że na szlaku pieszym mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu, winny być w miarę możliwości zgłaszane administracji nadleśnictwa (tel. 63 2485027.)

14. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.

15. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.

16. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz obowiązek sprzątania po nich.

17. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na turystę grzywna zgodnie z zasadami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa, a ponadto turysta może zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.

18. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Nadleśnictwa Grodziec (tel. 608 644 911 lub 63 24 85 027) lub Straży Pożarnej 998

19. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów.

 

Telefon Alarmowy – 112

Straż Pożarna – 998

Zarządzający obiektem – Nadleśnictwo Grodziec ul. Leśna 50, 62-580 Grodziec, tel. 63 24 85 027

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

W GRODŹCU ŁĄCZĄ NAS DRZEWA

W GRODŹCU ŁĄCZĄ NAS DRZEWA

W miniony piątek (12.05.2023 r.), na terenie Nadleśnictwa Grodziec, odbyło się uroczyste sadzenie Lasu Pamięci Jana Pawła II.

Leśnicy z naszego nadleśnictwa przyłączyli się do akcji „Łączą nas drzewa”, w ramach której zaplanowano wspólne sadzenie lasu. W wydarzeniu uczestniczyła również młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie oraz zaproszeni goście:, Robert Popkowski – Radny do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Mariusz Woźniak – Wójt Gminy Grodziec, ksiądz Karol Zając – Proboszcz Parafii Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, Grzegorz Stachowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz strażacy z OSP Grodziec i OSP Korab.

Początek działań w tym dniu stanowiły zajęcia edukacyjne dla młodzieży, podczas których przedstawiliśmy na czym polega praca leśników, również z perspektywy ekologii jako nauki o zależnościach w funkcjonowaniu przyrody. Kolejnym punktem programu było wspólne przejście ścieżką edukacyjną, a następnie krótkie wystąpienia zaproszonych gości. Zakończyły się one posadzenie dębu pamięci Jana Pawła II. Kulminacyjnym punktem wydarzenia było rozdawanie sadzonek i ich zasadzenie przez wszystkich zgromadzonych.

Szczęśliwie, pogoda dopisała słońcem i optymalną temperaturą, a po zakończonej akcji sadzenia, zaproszeni goście udali się na posiłek przy wspólnym ognisku.

Tegorocznym motywem wiodącym naszej akcji było upamiętnienie postaci Jana Pawła II, papieża Polaka, który był wielkim miłośnikiem przyrody i lasów a jego słowa, które widnieją na tej pamiątkowej tablicy „Las to symbol życia, ochrony i odnowy” wypowiedziane do uczestników Światowego Dnia Żywego Środowiska w 1989 roku, są ciągle aktualne.  Dlatego posadziliśmy też pamiątkowy „Dąb papieski” i kilkaset innych drzew, które wraz z młodym, naturalnym pokoleniem lasu, utworzą „Las Papieski.