Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin korzystania ze szlaków pieszych

Regulamin
korzystania ze szlaków pieszych na terenie Nadleśnictwa Grodziec

 

1. Szlak pieszy Nadleśnictwa Grodziec przeznaczony jest do rekreacji i wypoczynku turystów.

2. Organizatorem turystyki pieszej na terenie Nadleśnictwa Grodziec nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na szlaku pieszym odpowiada organizator. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własny koszt i własną odpowiedzialność.

3. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody nadleśniczego Nadleśnictwa Grodziec oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.

4. Uprawianie turystyki pieszej dopuszcza się jedynie na wyznaczonych i oznakowanych drogach, trasach i na terenach ku temu przeznaczonych.

5. Oznakowanie szlaków pieszych stanowi emblemat na białym tle namalowany na pniach drzew i innych obiektach terenowych.

6. Znak czarnego wykrzyknika na białym tle w czarnej ramce ostrzega o zbliżaniu się do miejsca potencjalnie niebezpiecznego. Jest on umieszczany na skrzyżowaniach tras pieszych z innymi miejscami lub obiektami, w pobliżu których należy zachować szczególną ostrożność.

7. Szlak pieszy ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną ostrożność. Wzdłuż szlaku mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.

8. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.

9. Poruszanie się po szlaku pieszym jest dozwolone od świtu do zmroku.

10. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych szlaków.

11. Nadleśniczy może udzielić zgody grupom zorganizowanym na zorganizowanie imprez na terenie powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się wzdłuż szlaku pieszego, z zachowaniem przestrzegania zasad zakreślonych w treści wyrażonej zgody.

12. Zarówno poszczególne odcinki szlaku, jak i cały szlak mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, czerwoną chorągiewką lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.

13. Należy pamiętać, że na szlaku pieszym mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu, winny być w miarę możliwości zgłaszane administracji nadleśnictwa (tel. 63 2485027.)

14. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.

15. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.

16. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz obowiązek sprzątania po nich.

17. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na turystę grzywna zgodnie z zasadami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa, a ponadto turysta może zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.

18. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Nadleśnictwa Grodziec (tel. 608 644 911 lub 63 24 85 027) lub Straży Pożarnej 998

19. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów.

 

Telefon Alarmowy – 112

Straż Pożarna – 998

Zarządzający obiektem – Nadleśnictwo Grodziec ul. Leśna 50, 62-580 Grodziec, tel. 63 24 85 027

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

RYKOWISKO I BUKOWISKO

RYKOWISKO I BUKOWISKO

Coraz chłodniejsze wieczory wcale nie odstraszają spacerowiczów, którzy tłumnie przyjeżdżają do lasu, nie tylko na grzyby, ale też na niezwykłe spektakle przyrody.

Wrzesień to miesiąc, który kojarzy nam się przede wszystkim z grzybobraniem oraz rykowiskiem – okresem godowym jeleni. To właśnie teraz możemy usłyszeć tubalne ryczenie samców, które roznosi się echem wśród drzew i leśnych polan. Byk (samiec) pokazuje w ten sposób swoją siłę oraz dobrą kondycję zdrowotną, dzięki czemu zwraca na siebie uwagę łań (samic). Niejednokrotnie jednak, jeleń musi udowodnić swoją wyższość nad innymi konkurentami podczas walk, w których wykorzystuje swoje poroże. Choć niektóre pojedynki mogą wyglądać naprawdę groźnie, to sytuacje, w których samce odnoszą poważne rany, nie należą do częstych. Podczas rykowiska silne byki gromadzą wokół siebie stado łań, które nazywamy haremem.

Jak natomiast ten czas wygląda u łosi? Choć jelenie i łosie są ze sobą blisko spokrewnione (oba gatunki należą do tej samej rodziny – jeleniowatych), ich zachowanie podczas okresu godowego jest zupełnie inne.

Bukowisko (tak nazywamy ten czas u łosi) nie jest aż tak spektakularne. Choć są dużo większe i potężniejsze od jeleni, samce łosi (również zwane bykami), nie ryczą doniośle
i  unikają walk z innymi osobnikami. Dużo trudniej jest też zauważyć, że bukowisko już trwa, nie tylko ze względu na trudniejszą dostępność terenu, w jakim żyją łosie, a również dlatego, że zwierzęta te nie tworzą haremów jak jelenie. Byk wędruje w poszukiwaniu klęp (samic), jego nawoływanie jest dużo cichsze, niż u jego mniejszych kuzynów.

Z roku na rok zwiększają się jednak nasze szanse na zaobserwowanie bukowiska, ponieważ liczebność łosi w Polsce mocno wzrasta. Jeszcze w 2010 roku, w naszym kraju żyło ok.
8 400 osobników, natomiast w 2022, liczba ta wynosiła już ponad 33 000 (wg danych GUS)!

Bądźmy zatem czujni podczas leśnych spacerów, gdyż może uda nam się natrafić na jedno z tych niezwykłych, jesiennych widowisk.