Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin korzystania ze szlaków pieszych

Regulamin
korzystania ze szlaków pieszych na terenie Nadleśnictwa Grodziec

 

1. Szlak pieszy Nadleśnictwa Grodziec przeznaczony jest do rekreacji i wypoczynku turystów.

2. Organizatorem turystyki pieszej na terenie Nadleśnictwa Grodziec nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na szlaku pieszym odpowiada organizator. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własny koszt i własną odpowiedzialność.

3. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody nadleśniczego Nadleśnictwa Grodziec oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.

4. Uprawianie turystyki pieszej dopuszcza się jedynie na wyznaczonych i oznakowanych drogach, trasach i na terenach ku temu przeznaczonych.

5. Oznakowanie szlaków pieszych stanowi emblemat na białym tle namalowany na pniach drzew i innych obiektach terenowych.

6. Znak czarnego wykrzyknika na białym tle w czarnej ramce ostrzega o zbliżaniu się do miejsca potencjalnie niebezpiecznego. Jest on umieszczany na skrzyżowaniach tras pieszych z innymi miejscami lub obiektami, w pobliżu których należy zachować szczególną ostrożność.

7. Szlak pieszy ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną ostrożność. Wzdłuż szlaku mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.

8. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.

9. Poruszanie się po szlaku pieszym jest dozwolone od świtu do zmroku.

10. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych szlaków.

11. Nadleśniczy może udzielić zgody grupom zorganizowanym na zorganizowanie imprez na terenie powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się wzdłuż szlaku pieszego, z zachowaniem przestrzegania zasad zakreślonych w treści wyrażonej zgody.

12. Zarówno poszczególne odcinki szlaku, jak i cały szlak mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, czerwoną chorągiewką lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.

13. Należy pamiętać, że na szlaku pieszym mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu, winny być w miarę możliwości zgłaszane administracji nadleśnictwa (tel. 63 2485027.)

14. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.

15. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.

16. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz obowiązek sprzątania po nich.

17. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na turystę grzywna zgodnie z zasadami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa, a ponadto turysta może zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.

18. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Nadleśnictwa Grodziec (tel. 608 644 911 lub 63 24 85 027) lub Straży Pożarnej 998

19. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów.

 

Telefon Alarmowy – 112

Straż Pożarna – 998

Zarządzający obiektem – Nadleśnictwo Grodziec ul. Leśna 50, 62-580 Grodziec, tel. 63 24 85 027

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Nie dotykaj i nie zabieraj dzikich zwierząt z lasu!

Nie dotykaj i nie zabieraj dzikich zwierząt z lasu!

Przełom wiosny i lata to dla wielu gatunków okres rozrodczy. W tym okresie należy zachować szczególną ostrożność podczas spacerów po lasach lub łąkach, gdyż możemy natknąć się na młode sarny, zające a nawet dziki. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Jeśli widzisz osamotnione młode, nie podchodź, jego matka na pewno jest w pobliżu.

Dzikie zwierzęta mają swoją biologię i zachowania, mają wykształcony pewien mechanizm, który umożliwia im przetrwanie. W sytuacji, w której sarna pozostawia swoje koźlę w ukryciu, robi to w pewnym celu, mianowicie młode zaraz po urodzeniu potrzebują czasu aby nabrać sił, nie dałyby rady od razu krok w krok podążać za matką. Świeżo po narodzinach samica zostawia je w ukryciu, gdyż koźlęta rodzą się bez zapachu, a co za tym idzie, inne dzikie zwierzęta (szczególnie drapieżniki np. lis) mają problem z ich odnalezieniem. Dlatego tak ważne jest, żeby nie dotykać maluchów i tym samym nie pozostawiać na nich obcego zapachu, gdyż wtedy mogą stać się łatwą zdobyczą. Należy też pamiętać, że matka zawsze jest gdzieś w pobliżu, nawet jeśli jej nie widzimy.

Podobnie jest u dzików, locha zawsze ma oko na swoje warchlaki, a gdy oddala się na większą odległość, młode chowają się i odpoczywają. Kiedy podczas spaceru natkniesz się na małe dziki, oddal się w innym kierunku, należy pamiętać, że dorosłe dziki potrafią być niebezpieczne dla człowieka.

Zające natomiast zostawiają swoje młode na cały dzień lub całą noc, zwykle na obrzeżach lasów, na łąkach i polach uprawnych, a to wszystko po to, aby nie zwracać uwagi potencjalnego łowcy. Dlatego jeśli jesteśmy na spacerze z psem, trzymajmy go zawsze na smyczy, by nie niepokoił leśnych maluchów.

Są jednak sytuacje, na które powinniśmy reagować i wezwać specjalistyczną pomoc.

Jeśli napotkane przez nas zwierzę:

-  jest widocznie ranne (krwawienie, złamania itp.),

- wycieńczenie, zwierzę nie reaguje na nasz widok, leży bez ruchu,

- posiada ubytki w sierści/upierzeniu bądź guzy lub inne zmiany skórne,

- ma w ciele jakieś ciało obce,

- zaplątało się we wnyki lyb sznur,

powinniśmy jak najszybciej zabrać je do weterynarza, by ocenił stan zdrowotny pacjenta i zadecydował o jego dalszym leczeniu. Kolejnym krokiem może być umieszczenie takiego zwierzęcia w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt, np. tym znajdującym się przy Nadleśnictwie Grodziec.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego w sytuacji znalezienia rannego zwierzęcia, zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 694 424 229.