Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin korzystania ze szlaków pieszych

Regulamin
korzystania ze szlaków pieszych na terenie Nadleśnictwa Grodziec

 

1. Szlak pieszy Nadleśnictwa Grodziec przeznaczony jest do rekreacji i wypoczynku turystów.

2. Organizatorem turystyki pieszej na terenie Nadleśnictwa Grodziec nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na szlaku pieszym odpowiada organizator. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własny koszt i własną odpowiedzialność.

3. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody nadleśniczego Nadleśnictwa Grodziec oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.

4. Uprawianie turystyki pieszej dopuszcza się jedynie na wyznaczonych i oznakowanych drogach, trasach i na terenach ku temu przeznaczonych.

5. Oznakowanie szlaków pieszych stanowi emblemat na białym tle namalowany na pniach drzew i innych obiektach terenowych.

6. Znak czarnego wykrzyknika na białym tle w czarnej ramce ostrzega o zbliżaniu się do miejsca potencjalnie niebezpiecznego. Jest on umieszczany na skrzyżowaniach tras pieszych z innymi miejscami lub obiektami, w pobliżu których należy zachować szczególną ostrożność.

7. Szlak pieszy ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną ostrożność. Wzdłuż szlaku mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.

8. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.

9. Poruszanie się po szlaku pieszym jest dozwolone od świtu do zmroku.

10. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych szlaków.

11. Nadleśniczy może udzielić zgody grupom zorganizowanym na zorganizowanie imprez na terenie powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się wzdłuż szlaku pieszego, z zachowaniem przestrzegania zasad zakreślonych w treści wyrażonej zgody.

12. Zarówno poszczególne odcinki szlaku, jak i cały szlak mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, czerwoną chorągiewką lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.

13. Należy pamiętać, że na szlaku pieszym mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu, winny być w miarę możliwości zgłaszane administracji nadleśnictwa (tel. 63 2485027.)

14. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.

15. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.

16. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz obowiązek sprzątania po nich.

17. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na turystę grzywna zgodnie z zasadami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa, a ponadto turysta może zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.

18. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Nadleśnictwa Grodziec (tel. 608 644 911 lub 63 24 85 027) lub Straży Pożarnej 998

19. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów.

 

Telefon Alarmowy – 112

Straż Pożarna – 998

Zarządzający obiektem – Nadleśnictwo Grodziec ul. Leśna 50, 62-580 Grodziec, tel. 63 24 85 027

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Leśny turystyczny pierścień wokół Poznania

Leśny turystyczny pierścień wokół Poznania

W dniu 18.05.2023 w Puszczykowie odbyła się trzecia odsłona Regionalnego Forum o Lasach „Lasy warte dialogu” organizowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu. Podczas Forum leśnicy poznańskiej dyrekcji Lasów Państwowych debatowali z zaproszonymi prelegentami i gośćmi oraz wypracowywali podstawy strategii utworzenia turystycznego pierścienia wokół Poznania.

„To kontynuacja wspólnych działań z naszymi Partnerami na poziomie regionalnym, jak i lokalnym, z którymi chcemy razem stworzyć spójną strategię rozwoju dla lasów wokół Poznania. Dla miliona mieszkańców Poznania i aglomeracji poznańskiej lasy są coraz ważniejszym miejscem spędzania czasu, miejscem odwiedzanym w celu rekreacji i odpoczynku. To właśnie w odpowiedzi na potrzeby  mieszkańców, wspólnie z innymi Partnerami staramy się wypracować kanały komunikacji, dzięki którym powstanie strategia mająca sprawić, by las był dostępny dla każdego, dla każdej grupy społecznej i wiekowej; dla osób młodych i starszych. Oczywiście również dla osób z niepełnosprawnościami” – powiedział dr inż. Andrzej Konieczny, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się naukowcy, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, Pani Daria Panek-Płókarz autorka bloga „Poznańska Spacerówka”, Maciej Gramacki twórca projektów Zielonego Punktu Kontrolnego w Powiecie Poznańskim i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu.

Zdjęcie przedstawia siedzących 9 prelegentów z prezentacją wyświetlaną w tle na ekranie.

„Ogromnym atutem Poznania jest pierścień terenów zielonych otaczających miasto. Miłośnicy natury w granicach powiatu poznańskiego i pozostałych gmin aglomeracji poznańskiej mają do wyboru m.in. atrakcyjne tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego, Puszczy Zielonki, Łęgów Rogalińskich, Puszczy Noteckiej i doliny Warty. Lasy wokół stolicy Wielkopolski stanowią przestrzeń najróżniejszych aktywności od spacerów, przez jazdę konną i wycieczki rowerowe po plenery fotograficzne czy imprezy na orientację. Duża popularność spędzania czasu w pięknych okolicznościach przyrody stanowi pozytywny trend, ale jednocześnie wyzwanie, które wymaga dostosowania infrastruktury i stałej współpracy różnych podmiotów  w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw na rzecz „zielonej turystyki” - podkreślił Piotr Basiński z Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

„Pandemia spowodowała, że coraz więcej rodzin chce eksplorować przyrodę i zaoferować swoim dzieciom dzikie dzieciństwo w kontakcie z naturą. Odpowiednie przygotowanie się do wypraw i dawanie im przykładu od najmłodszych lat pomaga je zmotywować i wzbudzić w nich zainteresowanie otaczającym je światem. Ważne jest, by infrastruktura turystyczna była dostosowana do ich potrzeb, dostępna i wyraźnie oznakowana” - zaznaczyła Daria Panek- Płókarz – autorka bloga Poznańska Spacerówka.

„W planowaniu rozwoju turystyki w lasach ważne jest uwzględnianie dostępności również dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Niezwykle istotne jest właściwe przeszkolenie osób obsługujących i tworzących tego typu infrastrukturę, by zwiększyć ich świadomość w tym zakresie. Warto wzorować się na doświadczeniach z innych krajów, które pokazują, że takie dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest jak najbardziej możliwe i funkcjonalne” - powiedziała prof. dr hab. Alina Zajadacz (UAM) i dr Sandra Wajchman-Świtalska (UPP).

 

Warto zauważyć, że:

  • Od 20 lat Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, podobnie jak inne jednostki Lasów Państwowych w całym kraju, prowadzi darmową edukację leśną dla społeczeństwa;
  • Co roku na terenie poznańskiej dyrekcji Lasów Państwowych w takich zajęciach bierze udział blisko 250 tys. osób w różnym przedziale wiekowym;
  • Na terenach leśnych poznańskiej dyrekcji mamy blisko 2 tys. km szlaków turystycznych (nawiasem mówiąc to długość trasy z Poznania do Barcelony);
  • Dysponujemy liczbą ponad 300 parkingów leśnych i miejsc postojowych, które są przeznaczone dla wszystkich chętnych odwiedzających lasy.

Grafika przedstawia logo Regionalnego Forum o Lasach.

„Wzrastający trend zainteresowania społeczeństwa na obszarach atrakcyjnych przyrodniczo wynika również z zamknięcia, jakiego doświadczyliśmy w trakcie pandemii. Ważny jest tutaj również aspekt dostępności ekonomicznej. Mikroturystyka jest bardziej atrakcyjna finansowo. Warto również dodać, że odpowiednio przeprowadzone kierunkowanie ruchu turystycznego i uatrakcyjnienie istniejącej infrastruktury może pomóc chronić obszary cenne przyrodniczo”- zaznaczył Artur Krysztofiak dyrektor biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

 

„Koncepcja zagospodarowania turystycznego terenów leśnych wokół dużych miast wynika z wielofunkcyjnej roli lasu, która uwzględnia również ich funkcję społeczną. Dlatego zarządzanie ruchem turystycznym i rekreacyjnym przy wzrastającej antropopresji na lasy ma coraz większe znaczenie” - informował Zbigniew Cykowiak – dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu.

„Naszym celem jest stworzenie strategii, która pozwoli połączyć i pogodzić wszystkie z powyższych zasobów. Stawiamy sobie za cel, by do roku 2030 zbudować wokół Poznania leśny, turystyczny pierścień, umożliwiający korzystanie z niego przez wszystkich zainteresowanych. Oczywiście nie możemy zapominać o zachowaniu jego walorów przyrodniczych”- powiedział dr inż. Andrzej Konieczny, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

 

Zapraszamy do zapozanania się z pełną transmisją ze spotkania: