Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin korzystania ze szlaków pieszych

Regulamin
korzystania ze szlaków pieszych na terenie Nadleśnictwa Grodziec

 

1. Szlak pieszy Nadleśnictwa Grodziec przeznaczony jest do rekreacji i wypoczynku turystów.

2. Organizatorem turystyki pieszej na terenie Nadleśnictwa Grodziec nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na szlaku pieszym odpowiada organizator. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własny koszt i własną odpowiedzialność.

3. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody nadleśniczego Nadleśnictwa Grodziec oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.

4. Uprawianie turystyki pieszej dopuszcza się jedynie na wyznaczonych i oznakowanych drogach, trasach i na terenach ku temu przeznaczonych.

5. Oznakowanie szlaków pieszych stanowi emblemat na białym tle namalowany na pniach drzew i innych obiektach terenowych.

6. Znak czarnego wykrzyknika na białym tle w czarnej ramce ostrzega o zbliżaniu się do miejsca potencjalnie niebezpiecznego. Jest on umieszczany na skrzyżowaniach tras pieszych z innymi miejscami lub obiektami, w pobliżu których należy zachować szczególną ostrożność.

7. Szlak pieszy ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną ostrożność. Wzdłuż szlaku mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.

8. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.

9. Poruszanie się po szlaku pieszym jest dozwolone od świtu do zmroku.

10. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych szlaków.

11. Nadleśniczy może udzielić zgody grupom zorganizowanym na zorganizowanie imprez na terenie powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się wzdłuż szlaku pieszego, z zachowaniem przestrzegania zasad zakreślonych w treści wyrażonej zgody.

12. Zarówno poszczególne odcinki szlaku, jak i cały szlak mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, czerwoną chorągiewką lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.

13. Należy pamiętać, że na szlaku pieszym mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu, winny być w miarę możliwości zgłaszane administracji nadleśnictwa (tel. 63 2485027.)

14. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.

15. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.

16. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz obowiązek sprzątania po nich.

17. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na turystę grzywna zgodnie z zasadami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa, a ponadto turysta może zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.

18. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Nadleśnictwa Grodziec (tel. 608 644 911 lub 63 24 85 027) lub Straży Pożarnej 998

19. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów.

 

Telefon Alarmowy – 112

Straż Pożarna – 998

Zarządzający obiektem – Nadleśnictwo Grodziec ul. Leśna 50, 62-580 Grodziec, tel. 63 24 85 027

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

EKOKAMERY ROZDANE PO RAZ DRUGI

EKOKAMERY ROZDANE PO RAZ DRUGI

W miniony piątek (07.06), w Nadleśnictwie Grodziec odbyło się uroczyste wyłonienie laureatów konkursu filmowego „EKOKAMERA”.

Wydarzenie to było zakończeniem II edycji konkursu, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Już czas! Nakręcamy się na las”. O miejsce na podium rywalizowali uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu konińskiego. Tegoroczna tematyka filmów obejmowała ukazanie pracy leśnika jako prowadzenie trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz nawiązanie do jubileuszu 100-lecia PGL Lasy Państwowe. W rywalizacji wzięły udział drużyny z 13 placówek, zgłaszając aż 39 różnych filmów. Zgodnie z regulaminem, były one oceniane w dwóch kategoriach wiekowych uczestników: uczniowie szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Konkurs został zorganizowany przy współpracy czterech instytucji: Starostwa Powiatowego w Koninie, Urzędu Miejskiego w Koninie, Urzędu Gminy Grodziec oraz Nadleśnictwa Grodziec, na terenie którego odbyło się uroczyste zakończenie.

Po niełatwym zadaniu wyłonienia laureatów, głosami jurorów tegorocznymi zwycięzcami konkursu EKOKAMERA „Już czas! Nakręcamy się na las” zostały: Społeczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Lipicach oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie. Zdobywcy pierwszych miejsc uhonorowani zostali statuetkami „EKOKAMERY”. Nagrody za miejsce drugie przypadły: Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Królikowie oraz Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie. Z trzecią lokatą udział w konkursie zakończyły: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Grabienicach oraz Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie. Nagrodę specjalną, przyznaną za kreatywność, otrzymała jedna z drużyn ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Lipicach.

Po oficjalnym rozdaniu nagród uczestnikom oraz szkołom, które wzięły udział w konkursie, rozpoczęła się część plenerowa, podczas której wszyscy goście mogli korzystać z wielu atrakcji oraz warsztatów. Były to m.in.: warsztaty rzeźbiarskie, tworzenie lasu w słoju, szkolenie z pierwszej pomocy oraz wiele innych.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!