Web Content Display Web Content Display

Regulamin organizacji ognisk

REGULAMIN

organizacji ognisk w Ośrodku Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Grodziec

 

 1. Rezerwacja obejmuje korzystanie z miejsca na ognisko  w Ośrodku Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Grodziec przez osoby prywatne lub firmy.
 2. Z miejsca na ognisko  w Ośrodku Edukacji Leśnej   mogą korzystać osoby, które wypełnią Kartę rezerwacji obiektów edukacyjnych (załącznik nr 8 do zarządzenia nr 9/2022) i dostarczą go pracownikowi Nadleśnictwa Grodziec lub podadzą wszystkie dane zawarte w karcie aby pracownik mógł wypełnić kartę. Rezerwacja miejsca na ognisko w Ośrodku edukacji Leśnej dokonywana jest za pomocą karty  rezerwacji obiektów edukacyjnych dostępnej w Biurze Ośrodka Edukacji Leśnej  lub na stronie internetowej: http://grodziec.lasypanstwowe.poznan.pl. Zgłoszenia Rezerwacji dokonuje się drogą mailową na adres e-mail lub telefonicznie na nr  telefonu  wskazany na stronie internetowej. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez Specjalistę SL ds. edukacji lub osobę zastępującą Specjalistę  Nadleśnictwa Grodziec droga mailową lub telefonicznie na numer  wskazany przez Rezerwującego, w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez pracownika Nadleśnictwa Grodziec  lub osobę zastępującą Specjalistę  jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.
 3. Miejsce na ognisko  może być rezerwowane na każdy dzień tygodnia, z tym że od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 20.00 pierwszeństwo mają szkoły, przedszkola i inne placówki dydaktyczne rezerwujące miejsce na ognisko osobiście w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych  lub przebywające na Zielonych Szkołach.
 4. Rezerwacji należy dokonać minimum  na dwa dni przez organizowaną imprezą.
 5. Rezygnacja musi zostać zgłoszona Specjaliście SL ds. edukacji lub osobie zastępującej specjalistę w Nadleśnictwie Grodziec drogą mailową lub telefonicznie na numer wskazany na stronie internetowej.
 6. Opłatę należy uiścić w dniu potwierdzenia rezerwacji  przez Specjalistę SL ds. edukacji lub osobę zastępującą Specjalistę. Opłaty można dokonać z wykorzystaniem terminalu płatniczego (płatność kartą) w Nadleśnictwie (w godzinach pracy Nadleśnictwa) lub u pracownika obsługi Ośrodka Edukacji Leśnej w godzinach otwarcia Ośrodka Edukacji Leśnej oraz przelewem na konto Nadleśnictwa wskazane w karcie rezerwacji.
 7. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialność prawną ponosi wyłącznie osoba rezerwująca obiekt - organizująca imprezę . Obowiązkiem tej osoby jest sprawdzanie przed imprezą miejsca na ognisko pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast pisemnie przekazane Specjaliście SL ds. edukacji lub osobie zastępującej Specjalistę w  Nadleśnictwie Grodziec.
 8. Miejsce na ognisko  należy opuścić do godziny 0:00 w dniu wynajmowania miejsca na ognisko. W razie nie dostosowania się do godziny dozorca ma prawo nakazać opuszczenie terenu Ośrodka Edukacji Leśnej przez osoby organizujące ognisko.
 9. Za zniszczenia wynikłe podczas trwania imprezy odpowiada i ponosi odpowiedzialność (również materialną) osoba odpowiedzialna za grupę, która rezerwowała miejsce na ognisko . Osoba ta przebywa cały czas z uczestnikami imprezy.
 10. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Nadleśnictwo Grodziec  nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
 11. Obowiązkiem uczestników jest  pozostawienie porządku po organizowanym ognisku, bądź imprezie.
 12. Pracownik Nadleśnictwa ma prawo do odwołania wcześniejszych rezerwacji (nie związanych z edukacją) przez inne podmioty oraz zmian godzin funkcjonowania obiektu w przypadku kiedy Nadleśnictwo Grodziec  organizuje imprezy, zajęcia związane z prowadzeniem edukacji leśnej.
 13. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje pracownik Nadleśnictwa w uzgodnieniu z nadleśniczym Nadleśnictwa Grodziec.

Asset Publisher Asset Publisher

Back

EKOKAMERY ROZDANE PO RAZ DRUGI

EKOKAMERY ROZDANE PO RAZ DRUGI

W miniony piątek (07.06), w Nadleśnictwie Grodziec odbyło się uroczyste wyłonienie laureatów konkursu filmowego „EKOKAMERA”.

Wydarzenie to było zakończeniem II edycji konkursu, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Już czas! Nakręcamy się na las”. O miejsce na podium rywalizowali uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu konińskiego. Tegoroczna tematyka filmów obejmowała ukazanie pracy leśnika jako prowadzenie trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz nawiązanie do jubileuszu 100-lecia PGL Lasy Państwowe. W rywalizacji wzięły udział drużyny z 13 placówek, zgłaszając aż 39 różnych filmów. Zgodnie z regulaminem, były one oceniane w dwóch kategoriach wiekowych uczestników: uczniowie szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Konkurs został zorganizowany przy współpracy czterech instytucji: Starostwa Powiatowego w Koninie, Urzędu Miejskiego w Koninie, Urzędu Gminy Grodziec oraz Nadleśnictwa Grodziec, na terenie którego odbyło się uroczyste zakończenie.

Po niełatwym zadaniu wyłonienia laureatów, głosami jurorów tegorocznymi zwycięzcami konkursu EKOKAMERA „Już czas! Nakręcamy się na las” zostały: Społeczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Lipicach oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie. Zdobywcy pierwszych miejsc uhonorowani zostali statuetkami „EKOKAMERY”. Nagrody za miejsce drugie przypadły: Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Królikowie oraz Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie. Z trzecią lokatą udział w konkursie zakończyły: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Grabienicach oraz Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie. Nagrodę specjalną, przyznaną za kreatywność, otrzymała jedna z drużyn ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Lipicach.

Po oficjalnym rozdaniu nagród uczestnikom oraz szkołom, które wzięły udział w konkursie, rozpoczęła się część plenerowa, podczas której wszyscy goście mogli korzystać z wielu atrakcji oraz warsztatów. Były to m.in.: warsztaty rzeźbiarskie, tworzenie lasu w słoju, szkolenie z pierwszej pomocy oraz wiele innych.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!