Certyfikaty Certyfikaty

Certyfikaty

Certyfikaty

Nadleśnictwo Grodziec posiada dwa certyfikaty FSC i PEFC

 

 

Certyfikat FSC ®oznacza, że lasy RDLP Poznań są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

FSC®  – Forest Stewardship Council ® to międzynarodowa organizacja promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia ona właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe i osoby prywatne dla których ważna jest odpowiedzialna gospodarka leśna.

Więcej o fsc na stronie https://ic.fsc.org/
 

Certyfikat nadawany jest na 5 lat, w czasie których przynajmniej corocznie jednostka certyfikująca sprawdza zgodność postępowania certyfikowanego ze standardami systemu FSC

W 2013 roku na terenie RDLP w Poznaniu miał miejsce audyt wznawiający, w efekcie którego otrzymaliśmy certyfikat  o numerze SGS-FM/COC-0004323. Certyfikat FSC o numerze SGS-FM/COC-004323  jest ważny od 10 kwietnia 2013 roku do 09 kwietnia 2018 roku.

"Jeżeli kupujemy produkty drewniane oznaczone certyfikatem FSC możemy mieć pewność, że pochodzą one z lasu zarządzanego zgodnie z dobrem przyrody i dobrem żyjących na jego terenie społeczności".PEFC Council - (Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku. Głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywana przez jednostki niezależne.

"PEFC dostarcza mechanizm potwierdzający, że nabywcy drewna i wyrobów z papieru promują zrównoważoną gospodarkę leśną."

 

Tutaj można zapoznać się z dokumentacją PEFC http://www.pefc-polska.pl/o-pefc-../dokumenty
 

 


 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

DOTACJE NA LASY PRYWATNE

DOTACJE NA LASY PRYWATNE

Od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. można składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

 

Niezbędnym dokumentem w procesie ubiegania się o dotację jest plan inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Plan inwestycji przygotowuje nadleśnictwo w którego zasięgu administracyjnym znajduje sie dana działka eedencyjna. 

Jak złożyć wniosek?

Po zgromadzeniu wymaganych załączników, pisemny wniosek o sporządzenie planu inwestycji  należy złożyć do Nadleśnictwa Grodziec!
 

Lista wymaganych załączników do wniosku :

1) wniosek rolnika o sporządzanie planu inwestycji;

2) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których będą realizowane inwestycje;

3) wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o lasach, lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3 tej ustawy;

4) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o powierzchni gruntów, na których będą realizowane inwestycje, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty;

5) zaświadczenie starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w drzewostanie, w którym są planowane inwestycje, potwierdzające, że inwestycje te nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o lasach, lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3 tej ustawy;

6) materiał graficzny, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, wraz z kartą informacyjną, udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, na którym podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wskazuje działki ewidencyjne, na których jest planowana realizacja inwestycji, oraz oznacza granice tych inwestycji;

7) kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do wykonania inwestycji, z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie;

8) opinia właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności inwestycji z celami ochrony danego obszaru - w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania inwestycji położonego w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również w przypadku gdy ten grunt jest położony w granicach obszaru Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody;

9) opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności inwestycji. 

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 608553850 w celu ustalenia  rodzaju inwestycji i jej kryteriów oraz zasadności jej zastosowania w lesie zainteresowanego właściciela.

Akty prawne:

1.Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 587 z późn. zm. ).

2.Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129, ze zm.

 

Więcej o poddziałaniu https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-na-inwestycje-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla-srodowiska2